החיפוש נעשה קל מתמיד

תקנון האתר

תקנון שימוש, רכישה ומדיניות החזרות

כללי:
אתר אופק לבן הינו אתר אלקטרוני למכירת מתנות ומארזי שי. הרכישה באתר מותנית בקריאת התקנון והסכמה לכל פרטיו.

השימוש באתר מיועד לבוגרים בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף.

הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, נגד המוסר פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ כחוק , התמורה תשולם בכרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה ( באתר פרטיים זה יהייה כולל מע"מ).

תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר (להלן – המשתמש/המשתמשים), ומהווה הסכם בין המשתמש לבין החברה. כל גולש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר וכן מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר החברה על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

רישום לאתר

במסגרת השירותים שמציעה החברה למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (כדוגמת שם, תעודת זהות ,טלפון נייח / נייד ,כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני), פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים).

השדות אותם חובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן – ההרשמה). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין.

המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר באמצעות סימון "הסכמה לקבל דיוורי מבצעים והטבות מאתר אופק לבן יהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של החברה, באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות פנייה לחברה למייל [email protected] החברה תפעל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו.

המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא. החברה ו/או מי מפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המשתמש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.


אבטחת מידע ופרטיות

אופק לבן וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת אופק לבן ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.


קניין רוחני

כל הזכויות באתר לרבות זכויות הקניין ,תמונות וכד' הינם רכושה הבלעדי של אופק לבן חבילות שי בע"מ .

מבלי לגרוע מן האמור, אופק לבן הינו הבעלים הבלעדי של מאגר הנתונים, התמונות ,התכנים, סודות המסחריים, עיצוב האתר, יישומים ו/או כל חומר ומידע אחר המופיע באתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש עסקי/מסחרי במידע או בחלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.


מדיניות הזמנות ומשלוחים:

ביצוע המשלוחים לבית הלקוח / יעד נבחר (בתוספת תשלום) יתאפשר ברכישות מינימום של 90 ₪ כולל מע"מ למוצרים (לא כולל דמי המשלוח*).

ניתן לממש את ההטבה ללא מינימום סכום הרכישה ולאסוף את המוצר באיסוף עצמי , בחנות הפיזית ברחוב עמל 5 , פארק אפק ראש העין ניתן לבצע הזמנות באתר החברה 24 שעות ביממה, ההזמנה תטופל בשעות הפעילות של החברה.

מדיניות מועדי המשלוחים הינם בהתאם למדיניות המשלוחים באתר.

דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר ומתומחרים בנפרד. קיימת אפשרות לאיסוף עצמי ללא תשלום, בתיאום מראש ובשעות הפעילות של החנות. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

זמן אספקת המשלוח תלוי בסוג המוצר, הכמות המוזמנת וביישוב אליו הוא נשלח.
משלוחים לאזור מרכז הארץ, מבוצעים ע"י שליח אנד ג'וי, משלוחים שאינם לאזור מרכז הארץ מבוצעים ע"י חברת שליחויות חיצונית.
ניתן לבחור את טווח האספקה בעת ביצוע ההזמנה, בכל מקרה – המשלוח יתואם מראש ע"י השליח ישירות מול מקבל ההזמנה.

עבור משלוח המתבצע באמצעות חברה חיצונית, שעות המשלוחים יהיו בין 08:00-17:00, תיאום יבוצע באותו יום ע"י השליח ישירות מול מקבל ההזמנה.

ביצוע המשלוח מותנה בקבלת שם, טלפון זמין לצורך תיאום המשלוח וכתובת מקבל המתנה.

תנאי האספקה המדויקים הינם בהתאם לעיר המשלוח בעת הקלדת פרטי המשלוח בהזמנה באתר ובהתאם למדיניות המשלוחים באתר. במקרה שהמוצר שהוזמן אזל מהמלאי תודיע על כך החברה למזמין ותציע לו מוצר חלופי המתאים לצרכיו, במידה ויסכים תבוצע הזמנתו, במידה ויחליט לבטל את ההזמנה, כרטיסו יזוכה והזמנתו תבוטל.


מדיניות ביטולים ,החזרות והחלפות:

ביטול רכישה או החלפה של מוצרים הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן. החזרה, החלפה או ביטול הרכישה מוגבלת למוצרים שאינם מתכלים ואפשרית תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ובתנאי שניתנה על כך הודעה מראש ולא נעשה שימוש במוצר. במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה, עפ"י חוק, לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

בכל מקרה של ביטול, המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש.

פרחים ,עציצים למיניהם, פרחי סבון ודומיו ומוצרי מזון אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.

מדיניות זו מתייחסת לרכישות בודדות של לקוח פרטי בלבד, באספקות מרוכזות המוזמנות במיוחד עבור לקוח אין אפשרות של החלפה/החזרה.
בכל מקרה של החזרה, החלפה ו/או ביטול דמי המשלוח לא יוחזרו.

במקרה של איסוף עצמי – באחריות הלקוח לוודא את תקינות המוצר. לא יינתן החזר כספי למוצר.


ביטול רכישה לפני ביצוע המשלוח:

רוכש אשר ביצע הזמנה ומעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך במידית לחברה באמצעות הטלפון והדואר האלקטרוני.

ביטול יתאפשר כל זמן שטרם טופלה ההזמנה והמשלוח לא נשלח אל היעד.

בעת ביטול עסקה עקב חוסר או אי עמידה בזמני המשלוח שהובטחו, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולא ייגבו דמי ביטול, כספו של הלקוח יוחזר תוך 14 יום באמצעות ביטול חיוב כרטיס האשראי.

 

פרטי החברה ודרכי התקשרות:

אופק לבן (אופק לבן חבילות שי בע"מ),משק 46 מושב תעוז.
טלפון – 02-5836885פקס – 026640070 מייל [email protected]

הנאמר בתקנון מתייחס לשני המינים, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
במקרה של מחלוקת מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לשירותי החברה או השימוש באתר, הינו בית משפט השלום בפתח תקווה.